Skip to content

06/08/2020 News

Giá CP LPG thế giới Saudi Aramco

Total cung cấp gas bồn, bình, LPG công nghiệp cho hơn 200 khách hàng tại miền nam. Total lắp đặt miễn phí
hệ thống bồn gas , bình gas LPG công nghiệp cho khách hàng có nhu cầu sử dụng.

YEAR MONTH PROPANE US$ BUTANE US$
2020 August 365 345
2020 July 360 340
2020 June 350 330
2020 May 340 340
2020 April 230 240
2020 March 430 480
2020   February 505 545
2020   January 565 590
2019 December 440 445
2019 November 430 445
2019 October 420 435
2019 September 350 360
2019 August 370 360
2019 July 375 355
2019 June 430 415
2019 May 525 530
2019 April 515 535
2019 March 490 520
2019   February 440 470
2019   January 430 320
2018 December 445   415  
2018 November 540 525  
2018 October 655 655
2018 September 600 635
2018 August 580 595
2018 July 555 570
2018 June 560 560
2018 May 500 505
2018 April 480 465
2018 March 480 465
2018   February 525 505
2018   January 590 570 
2017 December 590 570
2017 November 575 580
2017 October 575 580
2017 September 480 500
2017 August 420 460
2017    July 345 365
2017   June 385 390
2017   May 385 390
2017   April 430 490
2017   March 480 600
2017   February 510 600
2017   January 435 495
2016   December 380 420
2016   November 390 440
2016   October 340 370
2016   September 295 320
2016   August 285 290
2016   July 295 310
2016   June 330 365
2016   May 325 380
2016   April 320 350
2016   March 290 320
2016   February 285 315
2016   January 345 390