Skip to content

30/11/2021 News

Giá CP LPG thế giới Saudi Aramco

Giá CP LPG thế giới Saudi Aramco

Saudi Aramco  CP price for LPG

TotalEnergies cung cấp gas bồn, LPG công nghiệp cho hơn 200 khách hàng tại Miền nam và Miền Bắc . Với chính sách đồng hành và hỗ trợ khách hàng, TotalEnergies lắp đặt miễn phí hệ thống bồn gas, LPG công nghiệp, bình công nghiệp cho khách hàng khi có nhu cầu sử dụng.

NĂM THÁNG

PROPANE (C3) 

US$

BUTANE (C4) 

US$

2021 Tháng 12 795 750
2021 Tháng 11 870 830
2021 Tháng 10 800 795
2021 Tháng 9 665 665
2021 Tháng 8 660 655
2021 Tháng 7 620 620
2021 Tháng 6 530 525
2021 Tháng 5 495 575
2021 Tháng 4 560 520
2021 Tháng 3 625 595
2021 Tháng 2 605 585
2021 Tháng 1 550 530
2020 Tháng 11 365 355
2020 Tháng 10 365 345
2020 Tháng 9 360 340
2020 Tháng 6 350 330
2020 Tháng 5 340 340
2020 Tháng 4 230 240
2020 Tháng 3 430 480
2020 Tháng 2 505 545
2020 Tháng 1 565 590
2019 Tháng 12 440 445
2019 Tháng 11 430 445
2019 Tháng 10 420 435
2019 Tháng 9 350 360
2019 Tháng 8 370 360
2019 Tháng 7 375 355
2019 Tháng 6 430 415
2019 Tháng 5 525 530
2019 Tháng 4 515 535
2019 Tháng 3 490 520
2019  Tháng 2 440 470
2019  Tháng 1 430 320
2018 Tháng 12 445   415  
2018 Tháng 11 540 525  
2018 Tháng 10 655 655
2018 Tháng 9 600 635
2018 Tháng 8 580 595
2018 Tháng 7 555 570
2018 Tháng 6 560 560
2018 Tháng 5 500 505
2018 Tháng 4 480 465
2018 Tháng 3 480 465
2018   Tháng 2 525 505
2018   Tháng 1 590 570 
2017 Tháng 12 590 570
2017 Tháng 11 575 580
2017 Tháng 10 575 580
2017 Tháng 9 480 500
2017 Tháng 8 420 460
2017 Tháng 7 345 365
2017   Tháng 6 385 390
2017   Tháng 5 385 390
2017   Tháng 4 430 490
2017   Tháng 3 480 600
2017   Tháng 2 510 600
2017   Tháng 1 435 495
2016   Tháng 12 380 420
2016   Tháng 11 390 440
2016   Tháng 10 340 370
2016   Tháng 9 295 320
2016   Tháng 8 285 290
2016   Tháng 7 295 310
2016   Tháng 6 330 365
2016   Tháng 5 325 380
2016   Tháng 4 320 350
2016   Tháng 3 290 320
2016   Tháng 2 285 315
2016  Tháng 1 345 390