Skip to content

06/09/2023 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 9/2023

 

 STT   Vùng Kinh Doanh   Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình) 
 Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình) 
 Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình) 
 
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
  
  Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình) 
 
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
 

       1

 Trung Du và Miền Núi Phía Bắc 

               -  

                     -  

               -  

         514,000

      467,400

   1,644,350

       2

 Đồng Bằng Bắc Bộ (Đồng Bằng Sông Hồng) 

       244,750

                     -  

               -  

         469,000

      430,900

   1,608,850

       3

 Bắc Trung Bộ 

               -  

            464,755

    1,453,395

         469,500

      444,568

   1,583,350

       4

 Duyên Hải Nam Trung Bộ 

       222,500

            471,701

    1,439,486

         453,096

      429,153

   1,660,639

       5

 Tây Nguyên 

       228,500

            459,200

    1,395,300

         421,400

              -  

   1,545,700

       6

  Đông Nam Bộ 

       225,500

            459,200

    1,374,300

         411,500

              -  

   1,517,850

       7

  Đồng Bằng Sông Cửu Long 

       223,500

            447,700

    1,332,300

         406,400

      355,400

   1,471,700