Skip to content

03/08/2023 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 8/2023

 

 

 

 

 

 

 

 Vùng Kinh Doanh   Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình) 
 Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình) 
 Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình) 
 
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
  
  Totalgaz 11kg
(VNĐ/ bình) 
 
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
 
 1. Trung du và miền núi phía Bắc                 -                        -                   -            481,000       436,900    1,520,350
 2. Đồng bằng Bắc Bộ (đồng bằng sông Hồng)         228,250                      -                   -            436,000       400,400    1,484,850
 3. Bắc Trung Bộ                 -               430,255     1,345,895          436,500       414,068    1,459,350
 4. Duyên hải Nam Trung Bộ         206,000             437,201     1,331,986          420,096       398,653    1,536,639
 5. Tây Nguyên         212,000             424,700     1,287,800          388,400                -      1,421,700
 6. Đông Nam Bộ         209,000             424,700     1,266,800          378,500                -      1,393,850
 7. Đồng bằng Sông Cửu Long         207,000             413,200     1,224,800          373,400       324,900    1,347,700